1. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
2. ಪುರಾತತ್ವ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
3. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.
4. ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಂದಿ ನೆಲೆಸಿದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಹೋಟೆಲುಗಳು ಮತ್ತು ಊಟ-ಉಪಹಾರ ಗೃಹಗಳು (ಲಭ್ಯವಿರುವ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ)

  • ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಟೆಲುಗಳು, ಬದಾಮಿ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಟೆಲುಗಳು, ಹಂಪಿ

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ:

– ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 12 ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅಗತ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.
– ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನಗದು ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ kstdc.co ಆಗಲೀ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಲೀ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.1. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
2. ಪುರಾತತ್ವ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
3. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.
4. ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಂದಿ ನೆಲೆಸಿದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಹೋಟೆಲುಗಳು ಮತ್ತು ಊಟ-ಉಪಹಾರ ಗೃಹಗಳು (ಲಭ್ಯವಿರುವ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ)

  • ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಟೆಲುಗಳು, ಬದಾಮಿ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಟೆಲುಗಳು, ಹಂಪಿ

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ:

– ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 12 ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅಗತ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.
– ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನಗದು ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ kstdc.co ಆಗಲೀ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಲೀ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

.

1. 5 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.  5 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
2. ನೀವು ಬಸ್ಸನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ನಿಗಮವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
3. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬಕ್ಷೀಸು ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಬಿಎಚ್‍ಎಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಕರಾಪ್ರಅನಿವು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ.
4. ನಿಗಮವು ಒದಗಿಸುವ ವಿವಿಧ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
5. 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಲ್ಲಿ, ರದ್ದತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ
6. ದರಪಟ್ಟಿಯು ಯಾವುದೇ ನೋಟೀಸನ್ನು ನೀಡದೆಯೇ ಪರಿಷ್ಕಣೆಗೊಳಿಸುವ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
7. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಬಸ್ಸನ್ನು ಹತ್ತುವ ಮೊದಲು ವಯಸ್ಸಿನ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಸ್ಸನ್ನು ಹತ್ತಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

ರದ್ದತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯನೀತಿ
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ – ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ 24 – 47 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ – ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ – ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
1. 5 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.  5 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
2. ನೀವು ಬಸ್ಸನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ನಿಗಮವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
3. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬಕ್ಷೀಸು ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಬಿಎಚ್‍ಎಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಕರಾಪ್ರಅನಿವು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ.
4. ನಿಗಮವು ಒದಗಿಸುವ ವಿವಿಧ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
5. 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಲ್ಲಿ, ರದ್ದತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ
6. ದರಪಟ್ಟಿಯು ಯಾವುದೇ ನೋಟೀಸನ್ನು ನೀಡದೆಯೇ ಪರಿಷ್ಕಣೆಗೊಳಿಸುವ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
7. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಬಸ್ಸನ್ನು ಹತ್ತುವ ಮೊದಲು ವಯಸ್ಸಿನ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಸ್ಸನ್ನು ಹತ್ತಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

ರದ್ದತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯನೀತಿ
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ – ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ 24 – 47 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ – ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ – ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು/ಹೋಟೆಲುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು

Enquiry